Datakeys in gridview rowupdating discovery of radio carbon dating

Bạn bấm vào Edit sẽ chạy sự kiện Row Editing đồng thời sẽ hiển thị hai nút, Update và Cancel nếu bấm Update thì chạy sự kiện Row Updating nếu bấm Cancel Thì chạy sự kiện Row Canceling Edit.Bây giờ ta thống kê được 4 sự kiện đó và tiến hành cài đặt cho 4 sự kiện đó. Sql Client; public partial class _Default : System.

A friend asked me to help him out on this and frankly it has me completely stumped as well.

I have a Grid View control and use old style manual binding with a Data Source property and invoke the Data Bind() method.

Không dài dòng chúng ta sẽ tiến hành vào vấn đề chính lun!

Hôm trước chúng ta đã đổ dữ liệu vào grid rồi bây giờ sẽ edit, update tại dòng đang xét.

Bạn click vào Grid View properties lên chọn qua tab Events (Dấu sấm sét trong hình).

Chọn vào các sự kiện như trong hình và Enter (Nhớ là có hậu tố ing không chọn sự kiện hâu tố ed).The code first has to retrieve the Grid View Row, which is done by retrieving the Command Argument which in this case a row index of the rendered grid view items. Net Grid View control populated from the Customers table of Northwind database.Is Bound Using Data Source ID; Grid View Update Event Handler handler1 = (Grid View Update Event Handler) base. Get String("Grid View_Unhandled Even t", new object[] { this. In this article we create a Gridview from database and add some additional operations such a add, edit and delete data in the Grid View control.

Tags: , ,